student coordinators:

C. Likhitesh – 7842103618

EVR chowdary – 9494449435

KMB. Maheswari krishna – 9014098418

M. Guna sai sundar – 7095669672

sponsors coordinators:

E. Venkat chowdary – 9494449435

C. Likhitesh – 7842103618

A. Charan – 9542011202

Registration coordinators:

B. Hema chandu – 8498997106

B. Yashwanth – 8919176992

N. Vara prasad – 8106772065

V. Sai Chaitanya – 7093752443

KMB. Maheswari krishna – 9014098418

Accommodation coordinators:

V. Mani raj – 9703572885

Sk. Saleha – 7013888875

L. Gowtham – 8328359382 

A. Teja –  96428 01045

V. Komal kumar – 77300 44234